Disclaimer

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Inol website en webshop


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 De algemene voorwaarden die Inol hanteert zijn de voorwaarden van TriStar Industries. Op alle bestellingen bij Inol via deze website zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden via internet te raadplegen, zie: www.inol.nl


1.2 Door een bestelling bij Inol te plaatsen via deze website of webshop, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.


1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Inol gelden ook ten behoeve van eventueel door Inol ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Inol zijn vrijblijvend. Inol heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Inol onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.


2.3 Inol heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.


2.4 Inol mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Inol is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door Inol.


2.5 Onverminderd de overige aan Inol toekomende rechten, heeft Inol in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.


3.2 U kunt alleen betalen via één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of Ideal, geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Inol.


Artikel 4.Producten


4.1 Inol is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de door Inol aangeboden reinigingsproducten. Raadpleeg en volg altijd de informatie op de verpakking of consumentenbladen. Test ieder product altijd op een minder zichtbare plek op het te reinigen oppervlak alvorens u het product gaat gebruiken.


Artikel 5.Diversen


5.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Inol deze voorwaarden eventueel soepel toepast.


5.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Inol geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


5.3 Inol garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


5.4 De website van Inol en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Inol sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Inol onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Inol geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Inol garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.


Artikel 6.Toepasselijk recht en bevoegde rechter


6.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


6.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.